PRIVATLIVSPOLITIK

(English below)

Galerie Pi er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som privat leverandør eller privat kunde kontraherer med os, eller i øvrigt gør brug af de services vi tilbyder, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Galerie Pi
Merete Hertz
Borgergade 15 D
14012907
info@galeriepi.dk
23205302

Hvornår indsamler vi, og hvornår anvender vi dine personoplysninger?
Vi indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du som privat leverandør kontraherer med os.
2. Når du som privat kunde kontraherer med os, eller i øvrigt gøre brug     af de services, vi tilbyder.

Når du som privat kunde ønsker at erhverve et værk, deltage i arrangementer, modtage nyhedsbreve, eller i øvrigt gøre brug af de services vi tilbyder, indsamler vi en række oplysninger om dig for effektivt at kunne administrere din kunderelation til Galerie Pi, samt for at kunne administrere dine eventuelle køb af værker. Vi indsamler alene nødvendige oplysninger, såsom dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din email adresse, ligesom vi også opbevarer en historik over dine tidligere købte værker. Vi opbevarer dine oplysninger i vores kunde- og værkssystem på krypteret computer og eller aflåst skab.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel i forbindelse med køb af et værk, deltagelse i et arrangement, tilmelding til vores nyhedsbrev, eller når du kontakter os med spørgsmål via email eller telefon.


Bemærk venligst, at det i visse tilfælde er påkrævet, at du oplyser os om visse af dine personoplysninger, såsom dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din email adresse, da disse oplysninger kan være påkrævet for at kunne indgå en aftale om for eksempel køb af et værk. Vi vil således ikke være i stand til at forestå en eventuelt aftaleindgåelse vedrørende køb af et værk, hvis du nægter at dele sådanne personoplysninger med os.

Til hvilke formål anvender vi dine personoplysninger? Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

1. For effektivt at kunne håndtere køb af værker (for eksempel i forbindelse med udstedelse af fakturaer).
2. For at kunne oprette dig i vores kunde- og værkssystem.

For effektivt at kunne kontakte dig (for eksempel i forbindelse med køb af værker).

1. For effektivt at kunne besvare dine henvendelser.
2. For at kunne sende dig vores nyhedsbrev, hvis du har anmodet om at modtage det.
3. For at kunne invitere dig til arrangementer samt for effektivt at kunne planlægge sådanne arrangementer.

For i øvrigt at kunne tilbyde dig de produkter og services, du anmoder om.
I markedsføringsøjemed.
På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor på baggrund af følgende:

1. Dit samtykke.
2. Behandlingen er nødvendig for indgåelsen af en aftale med dig eller for på din anmodning at tage skridt inden indgåelse af en sådan aftale med dig.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan leve op til en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.

1. Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. De legitime interesser der forfølges er  galleriets drift.

Må vi sende dig markedsføring?

Vi vil gerne sende dig forskelligt markedsføringsmateriale, som vi tror kan være interessant for dig.
Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig, såfremt du accepterer dette, og selvom du tidligere har accepteret at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan du altid fravælge dette igen.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, bedes du sende os en afmeldings-email til os på info@galeriepi.dk.

Hvornår videregiver vi dine personoplysninger?

Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dine personoplysninger kan for eksempel blive videregivet til: leverandører vi samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af din tilknytning til Galerie Pi (for eksempel leverandører af services, herunder eksempelvis markedsføring, tjenester og support; øvrige tredjeparter i forbindelse med for eksempel køb af værker; eller hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende ret. Videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med oprettelse som kunde i vores kunde- og værkssystem.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Hos Galerie Pi gemmer vi alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom at kunne administrere dig som privat leverandør eller privat kunde i vores kunde- og værkssystem), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes.

Hvad er dine rettigheder?

Hvis du ønsker adgang til de personoplysninger, som vi behandler om dig hos Galerie Pi, kan du rette henvendelse til os på info@galeriepi.dk eller telefonnummer 23205302.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling, samt at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til denne behandling tilbage. Din tilbagetrækning af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der blev udført, før du trak dit samtykke tilbage.

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside her.

Du har endvidere ret til, hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvad sker der, når vi ændrer vores privatlivspolitik?
Vi opdaterer kontinuerligt denne privatlivspolitik for at sikre os, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre os at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende vil opdatere og ændre denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via email. Den til enhver tid gældende version af denne privatlivspolitik kan findes ved at følge dette link :

https://www.dropbox.com/s/2kq91riha6d651h/Privatlivspolitik_kunder.docx?dl=0

Spørgsmål?

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Galerie Pi
Att : Merete Hertz
Borgergade 15D
info@galeriepi.dk
23205302

Denne privatlivspolitik blev sidst revideret den 2/5 2018.

---------------------------------------------------------

PRIVACY POLICY

As a data controller, Galerie Pi is required to protect your personal data when you establish a contract with us as a private supplier or private client, or when you use the other services we provide. We endeavour to ensure that you feel comfortable with our treatment of your data. We process personal data in accordance with this Privacy Policy and current legislation.

Data controller

The data controller for your personal data is:

Galerie Pi
Merete Hertz
Borgergade 15 D
14012907
info@galeriepi.dk
23205302

When do we collect personal data and when do we use it?
We collect data in the following situations:

1. When private suppliers establish contracts with us.
2. When private clients establish contracts with us or otherwise use the services we provide.

When you, as a private supplier, deliver products to us / sell products through us, we collect a range of data in order to ensure that we can establish contact with you when someone expresses interest in purchasing a product, or when we need to get in touch for other reasons. We only collect essential data, such as your name, address, phone number, and email address. This data is safely stored in our client and product system.

When you, as a private client, express interest in purchasing a product, participating an event, receiving newsletters, or otherwise using the services we provide, we collect a range of data in order to ensure that we can monitor your relationship with Galerie Pi, as well as to ensure that we can monitor your purchases. We only collect essential data, such as your name, address, phone number, email address, artistic interests, relationships with other clients, and a history of your previous purchases and/or sales.

This data is safely stored in our client and product system.
Personal data is only processed and stored when it has been willingly shared, such as in connection with a purchase, participation in an event, subscription to our newsletter, and when you contact us by phone or email.
Please note that in some cases, you are required to share personal data such as your name, address, phone number, and email address, as this data may be required for the sale or purchase of a product. We will not be able to establish an agreement regarding the purchase/sale of a product if you refuse to share this data with us.

For what purposes do we use personal data?
We use personal data for the following purposes:

1. To efficiently handle the purchase/sale of products (e.g. in connection with invoices).
2. To set up a profile for you in our client and product system.

To allow us to efficiently contact you (e.g. in connection with the purchase/sale of products).

1. To efficiently respond to queries.
2. To send you our newsletter if you have opted to receive this.
3. To invite you to events and to efficiently plan said events.

To offer you the products and services you have requested.
For marketing purposes.

On what grounds do we treat your personal data?
We process your personal data as outlined above on the following grounds:

1. Your consent.
2. The processing being necessary in order to honor an arrangement with
    you or to take steps requested by you prior to the establishment of such an agreement.

The processing being necessary in order to fulfil our legal responsibilities.

1. The processing being necessary to ensure that the data controller or a third party can pursue legitimate interests, unless the registered party’s interests or basic rights and freedoms that require protection of personal data take precedence to this pursuit of interests, namely if the registered party is a child. The pursuit of legitimate interests is operated by the gallery.

Are we allowed to send you marketing material?

We would like to send you marketing material that we believe you might find interesting.

We will only send you marketing material if you give us permission to do so and if you have previously opted to receive marketing material from us, you are always free to opt back out.
If you no longer wish to receive marketing material from us, we ask that you send us an email at info@galeriepi.dk.

When do we pass on your personal data?

We reserve the right to pass on your personal data under certain circumstances. Your personal data may be passed on to: (i) suppliers with whom we work in order to provide you with the services related to your association with Galerie Pi (including service suppliers, such as marketing, services, and support teams; (ii) other third parties, in connection with the purchase/sale of products; or (iii) legal bodies if this is required by law.

Your data will only be passed on to the extent, and to the parties, required in order to supply the service requested, e.g. in connection with the creation of a client profile in the client and product system.

How long do we store your personal data?

Galerie Pi stores your personal data for as long as it is necessary in order to provide the services requested, to serve a justified purpose (like monitoring you as a private supplier or client in our client and product system), or to meet the requirements of current legislation. We remove personal data on a continuous basis, deleting data that has served the purpose for which it was stored.

What are your rights?

Should you want access to the personal data we are processing at Galerie Pi, you can request this by contacting us at info@galeriepi.dk or +45 2320 5302.

You reserve the right to access the personal data of yours that we process. Should it turn out that this data is incorrect or misleading, you reserve the right to request that we amend, block, or delete this data. Furthermore, you are always free to protest further processing of your personal data, as well as to limit further processing of this.

If the processing of your personal data is based on your consent, you reserve the right to rescind this consent. This rescinding of your consent will not affect the legality of processing that occurred before your consent was rescinded.

You also reserve the right to file a complain with Datatilsynet at dt@datatilsynet.dk. You can read more about this governing body on Datatilsynet’s website, which can be found here.
If your personal data is being used for marketing purposes, you also reserve the right to protest further processing of your personal data for these purposes, including protest against profiling within the context of direct marketing.

What happens when we change our Privacy Policy?

We update this Privacy Policy on a regular basis to ensure that it continues to provide the most accurate information possible, as well as to ensure that it is in accordance with current legislation. This means that this Privacy Policy will be changed and updated on a regular basis. If the Privacy Policy changes significantly, you will be notified by email. The current version of this Privacy Policy is available here :

https://www.dropbox.com/s/k60d0voa93r75q2/PRIVACY%20POLICY_Galerie%20Pi.docx?dl=0

Questions?

You are more than welcome to contact us with questions regarding our Privacy Policy or the personal data of yours that we store and process:

Galerie Pi
Merete Hertz
Borgergade 15 D
14012907
info@galeriepi.dk
23205302


This Privacy Policy was last revised on 2018-05-31.